Giá trị của Đức ái

 

36-charity-afpgt

Nhập nguyện

Xin Chúa Thánh Thần dạy cho con hiểu thấu, cảm sâu giá trị của tình yêu, của đức ái khi con suy chiêm 1Cr 13.

Suy chiêm

  1. Suy chiêm theo tác động 1Cr 13.
  2. Không có tình yêu thì không có gì tồn tại (1-3)

1Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. 2Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. 3Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

– Không có đức mến thì không cái gì có giá trị dù có đức tin.

– Nếu chẳng có đức ái thì mọi sự đều không có giá trị

– Khi xét đoán người khác là hủy diệt đức ái, tự lên án.

  1. Có đức ái thì có những nhân đức khác (4-6)

4Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, 5không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, 6không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.

  1. Nhân đức nào cũng ra đi chỉ có đức ái mới tồn tại (7-13)

7Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 8Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. 9Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. 10Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.11Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.12Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. 13Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.

  1. Vậy phải cầu nguyện thế nào để có đức ái và phải sống ra sao để tăng cường đức ái?

Kết nguyện

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: