Archive | November 2014

Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

GIỚI THIỆU: Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta. Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết. Đường Chúa Kytô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kytô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Viếng Đàng Thánh Giá:

Quì, làm Dấu Thánh Giá và đọc kinh:

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra.

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

Đứng, hướng về chặng 1 và hát:

Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu.

station01

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 2 và hát:

Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

station02

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 3 và hát:Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

station03

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 4 và hát:Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

station04

Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 5 và hát:

Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu?

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá.

station05

Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 6 và hát:Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt.

station06

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 7 và hát:Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai.

station07

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 8 và hát:Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

station08

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 9 và hát:Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba.

station09

Lay ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 10 và hát:Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.

station10

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 11 và hát:Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.

station11

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 12 và hát:Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

station12

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 13 và hát:Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.

station13

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng về chặng 14 và hát:Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

(Quì): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá.

station14

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Đứng, hướng lên Bàn Thờ (trong Nhà Thờ), và hát:Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

(Quì đọc):

5 Kinh Lạy Cha
5 Kinh Kính Mừng
5 Kinh Sáng Danh

LỜi NGUYỆN:

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi cầm nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:

Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Vì tội chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).
Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.
Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

12 Tông Đồ

12 Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác.

12tongdo

 1. Thánh Phêrô (Simon) – Anh ông Anrê. Ðược Chúa gọi là “Peter”, nghĩa là “Ðá”. Người sự lòng tin và cậy.
  Sự chết: Ðóng thập giá đầu xuống đất (trái ngược Chúa Giêsu) vào năm 66 A.D.
 2. Thánh Anrê – Em ông Phêrô. Người sức mạnh.
  Sự chết: Trói đến chết vào năm 74 A.D.
 3. Thánh Giacôbê – Con ông Dêbêđê và anh của Gioan. Người sự xét đoán.
  Sự chết: chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44 A.D.
 4. Thánh Gioan – Em ông Giacôbê và con ông Dêbêđê. Người lòng yêu. Hóa sách Phúc Âm theo Thánh Gioan.
  Sự chết: Bị đày đến Isle of Patmos vào năm 96 A.D.
 5. Thánh Simon – Người nhiệt thành. Người sự lòng sốt sắng.
  Sự chết: Ðóng thập giá tại Presta vào năm 74 A.D.
 6. Thánh Batôlômêô – Là Natanien, người Cana xứ Galilê, được Philípphê mời đến gặp Giêsu. Người sự tưởng tượng.
  Sự chết: Bị đánh, đóng thập giá, và chém đầu theo lịnh của Vua và năm 52 A.D.
 7. Thánh Tôma – Người thống minh. Ðược gọi là “Tôma Hồ Nghi”.
  Sự chết: Ðâm bằng thương tại Corehandal, East Indies vào năm 52 A.D.
 8. Thánh Giacôbê – Con ông Anphê. Người Giai cấp.
  Sự chết: Ném xuống núi nhỏ và đánh cho chết vào năm 60 A.D.
 9. Thánh Philípphê – Ở Bétsaiđa vùng Galilê. Người quyền lực.
  Sự chết: Ðóng thập giá tại Heirapole Phryga vào năm 52 A.D.
 10. Thánh Giuđa(ê) – Em ông Giacôbe và con ông Anphê. Người trong sạch.
  Sự chết: Bị múi tên bắn vào năm 72 A.D.
 11. Ông Giuđa Ítcariốt – Con ông Simon Ítcariốt. Người phản bội Chúa. Người sự sống.
  Sự chết: Thắt cổ từ tử vào năm 33 A.D., sau khi Chúa Giêsu bị bắt.
 12. Thánh Matthêu – Người thu thuế. Người ý chí.
  Sự chết: Bị ám sát vào năm 60 A.D.

Ðức Thánh Cha Phanxicô diễn giải về ơn gọi nên thánh tất cả mọi tín hữu

Vatican (Vat. 19-11-2014) – Trong buổi tiếp kiến chung hơn 15 ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư, 19 tháng 11 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã diễn giải về ơn gọi nên thánh tất cả mọi tín hữu.

Trong số những người hiện diện tại buổi tiếp kiến, đông nhất vẫn là các nhóm từ Italia, nhưng cũng có những nhóm quốc tế như 320 người thuộc các tôn giáo khác nhau tham dự cuộc hội thảo do Bộ giáo lý đức tin tổ chức về sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, hoặc 82 người tham dự cuộc gặp gỡ do Ðại hội Giáo Hoàng Thánh Giá của Giám hạt Opus Dei tổ chức.

Bài huấn dụ của Ðức Thánh Cha

Sau phần tôn vinh lời Chúa với bài đọc ngắn trích từ thư thứ I của thánh Phêrô tông đồ nhắn nhủ các tín hữu hãy nên thánh mọi mọi hành động và cách cư xử, theo lời Chúa dạy “các ngươi hãy nên thánh và Ta là Ðấng Thánh”, Ðức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài huấn giáo về Giáo Hội, và ngài nói về ơn gọi tất cả mọi người nên thánh. Ngài nói:

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em

Một món quà lớn của Công đồng chung Vatican 2 là đã phục hồi quan niệm về Giáo Hội dựa trên tình hiệp thông và cũng đã đặt lại nguyên tắc quyền bính và phẩm trật trong viễn tượng ấy. Ðiều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng tất cả mọi Kitô hữu, trong tư cách là những người đã chịu phép rửa, đều có cùng phẩm giá trước mặt Chúa và có chung cùng một ơn gọi đó là ơn gọi nên thánh (Xc LG 39-42). Giờ đây chúng ta tự hỏi: ơn gọi tất cả mọi người nên thánh hệ tại điều gì? và làm sao chúng ta thực hiện ơn gọi ấy?

 1. Trước tiên chúng ta phải ý thức rõ rằng sự thánh thiện không phải là cái gì chúng ta tự tìm cho mình, hoặc là điều chúng ta đạt được nhờ những đức tính và khả năng của chúng ta. Sự thánh thiện là một hồng ân, là món quà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, khi Chúa nhận lấy chúng ta, làm cho chúng ta được mặc lấy Ngừơi, cho chúng ta được trở nên như Người. Trong thư gửi tín hữu Ephêso, thánh Phaolô Tông Ðồ khẳng định rằng “Chúa Kitô đã yêu thương Giáo Hội và đã hiến mình vì Giáo Hội, để làm cho Giáo Hội nên thánh” (Ep 5,25-26). Quả thực sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp đẽ nhất của Giáo Hội: đó là sự tái khám phá mình trong tình hiệp thông với Thiên Chúa, trong cuộc sống và tình yêu sung mãn của Chúa. Vì thế, chúng ta hiểu rằng sự thánh thiện không phải chỉ là đặc quyền của vài người: sự thánh hiện là một hồng ân đưcơ trao tặng cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai, và qua đó tạo nên đặc tính nổi bật của mỗi Kitô hữu.
 2. Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng, để nên thánh, không nhất thiết phải là GM, LM, hay tu sĩ.. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh! Bao nhiêu lần chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành những người có khả năng xa rời những công việc thường nhật, để hoàn toàn chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng không phải như vậy! Có người nghĩ thánh thiện là nhắm mắt, nét mặt như trên tấm ảnh các thánh. Nhưng không phải như thế, thánh thiện là điều cao cả, sâu xa hơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta! Ðúng hơn, chính nhờ sống chứng tá Kitô của mình, trong những công việc bận bịu hằng ngày với tình yêu thương và chứng tá Kitô mà chúng ta được mời gọi nên thánh. Và mỗi người, trong hoàn cảnh và bậc sống của mình. Nếu là người thánh hiến, thì hãy nên thánh bằng cách vui sống sự tận hiến và sứ vụ của mình. Nếu bạn là người kết hôn, thì hãy nên thánh trong sự yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ mình, như Chúa Kitô đã làm với Giáo Hội. Nếu bạn là tín hữu không kết hôn, thì hãy nên thánh bằng cách chu toàn công việc của mình trong sự lương thiện và khả năng chuyên môn và dành thời gian để phục vụ anh chị em mình.

Có người vặn lại: “Nhưng thưa cha, con làm việc trong một hãng xưởng.. con làm kế toán viên, với toàn những con số, ở đó con không thể nên thánh được…”. Có chứ, bạn có thể nên thánh tại nơi bạn đang làm việc. Thiên Chúa ban cho bạn ơn nên thánh. Thiên Chúa hiệp thông với bạn”. Mỗi ngày ta có thể nên thánh, nghĩa là cởi mở đón nhận ơn thánh, biến đổi chúng ta từ bên trong và dẫn đưa chúng ta đến sự thánh thiện.

Nếu bạn là người cha mẹ hoặc là ông bà nội ngoại, thì hãy nên thánh bằng cách hăng say dạy cho các con các cháu biết và theo Chúa Giêsu. Và điều này đòi nhiều kiên nhẫn, để trở thành cha mẹ tốt, ông bà tốt, và việc nên thánh đến trong sự kiên nhẫn ấy, thực thi đức kiên nhẫn. Bạn là giáo lý viên, là nhà giáo dục hay người thiện nguyện ư? Hãy nên thánh bằng cách trở thành dấu chỉ hữu hình về tình thương của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài cạnh chúng ta. Vì thế, mỗi bậc sống đều dẫn đến sự thánh thiện. Ở nhà, trên đường, trong công việc, tại nhà thờ. Anh chị em đừng nản chí trên con đường nên thánh. Chính Thiên Chúa ban ơn thánh cho bạn. Ðiều duy nhất mà Chúa yêu cầu, đó là chúng ta ở trong tình hiệp thông với Chúa và phục vụ anh chị em mình.

 1. Về điểm này, mỗi người chúng ta có thể xét mình một chút, để xem cho đến nay ta đã đáp lại lời mọi gọi nên thánh của Chúa như thế nào? Khi Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Ngài không gọi chúng ta thi hành cái gì nặng nề, buồn thảm.. Thực tế hoàn toàn khác hẳn! Ðó là lời mời gọi chia sẻ niềm vui của Chúa, sống và vui mừng dâng hiến mỗi lúc trong cuộc sống chúng ta, đồng thời biến nó thành một món quà yêu thương cho những người ở cạnh chúng ta. Nếu chúng ta hiểu điều đó, thì tất cả đều thay đổi và có một ý nghĩa mới, bắt đầu bằng những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Một bà đi chợ để mua đồ ăn và thấy một bà láng giếng và họ bắt đầu nói chuyện, và rồi đến những điều nói hành nói xấu. Bà ấy nói: “Không, không, tôi không thể nói xấu một ai cả”. Ðó là một bước tiến về sự thánh thiện, điều ấy giúp bạn nên thánh hơn. Rồi về nhà, đứa con xin bạn nói chuyện một chút về những chuyện tưởng tượng. Bạn nói: “Ba mệt lắm, hôm nay ba đã làm việc nhiều lắm”. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe con, thì đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Rồi đến cuối ngày ai cũng mệt, nhưng nếu bạn nói: chúng ta hãy cầu nguyện! thì đó là một bước tiến đến sự thánh thiện. Chúa nhật, chúng ta đi lễ và rước lễ, và thỉnh thoảng xưng tội, thanh tẩy chúng ta, đó là một bước tiến đến sự thánh thiện! Rồi lòng kính mến Ðức Mẹ, tôi đọc kinh mân côi và cầu nguyện. Ðó là một bước tiến đến sự thánh thiện.. Có bao nhiêu bước tiến nho nhỏ để nên thánh.. Mỗi bước tiến về sự thánh thiện, làm cho chúng ta trở thành những người tốt lành hơn, được giải thoát khỏi tính ích kẻ và thái độ khép kín vào mình, cởi mở đối với các anh chị em và những nhu cầu của họ.

Ðức Thánh Cha kết luận rằng:

“Các bạn thân mền, trong thư thứ I của Thánh Phêrô, có lời nhắn nhủ này được gửi đến chúng ta: “Mỗi ngừơi hãy sống theo ơn thánh đã nhận lãnh, dùng ơn ấy để phục vụ tha nhân, như những người quản lý tốt đối với ơn thánh đa dạng của Thiên Chúa. Ai nói thì hãy nói với những lời của Thiên Chúa, ai thi hành một chức vụ, thì hãy chu toàn với nghị lực đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh nhờ Ðức Giêsu Kitô” (4,10-11). Ðó là lời mời gọi nên thánh! Chúng ta hãy vui mừng đón nhận lời mời ấy và nâng đỡ nhau, vì con đường dẫn đến sự thánh thiện chúng ta không đi một mình, mỗi người lo cho mình, nhưng chúng ta cùng nhau tiến bước, trong một thân thể duy nhất là Giáo Hội, được Chúa Giêsu yêu thương và làm cho trở nên thánh thiện”.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các Linh Mục và giám chức của Tòa Thánh đã tóm tắt bài này bằng các sinh ngữ khác nhau cũng như dịch những lời Ðức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương cùng với những lời nhắn nhủ của ngài.

Ðặc biệt với các tín hữu Ba Lan, ngài nói thêm rằng: “Hôm qua, chúng ta đã kính nhớ chân phước Karolina Kozka, trinh nữ tử đạo, trong năm kỷ niệm 100 năm cuộc tử đạo của Người. Người thiếu nữ này đã thực hiện ơn gọi nên thánh của mình bằng cách tận hiến phục vụ tha nhân, qua sự chăm sóc tâm hồn khiết tịnh và trung thành với Chúa Kitô cho đến độ hiến cả mạng sống. Ước gì tấm gương của chân phước Kozka khích lệ tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, tìm kiếm những con đường nên thánh, kể cả khi phải đi ngược dòng, ngược với những xu hướng ngày nay tìm kiếm cuộc sống dễ dãi, chỉ lo tìm lạc thú ích kỷ. Tôi phó thác các thành viên Phong trào Tâm Hồn khiết tịnh cho sự phù hộ của chân phước Karolina Kózka”.

Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Ðức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các nhà chuyên nghiệp, chủ xí nghiệp xã hội đang tham dự Hội nghị do Diễn Ðàn Kinh Tế thế giới tổ chức, với sự cộng tác của các Ðại học Giáo Hoàng ở Roma, để thăng tiến những con đường và thái độ giúp vượt thắng sự loại trừ về mặt xã hội và kinh tế. Tôi cầu chúc sáng kiến này góp phần tạo điều kiện cho một tâm thức mới, trong đó tiền bạc không được coi như thần tượng phải phụng sự, nhưng như một phương thế để đạt được ích chung.

Ðức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên cuộc Hội thảo quốc tế do Bộ giáo lý đức tin tổ chức về đề tài sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ.

Sau cùng khi chào các bạn trẻ, các bệnh nhân và những người mới kết hôn, Ðức Thánh Cha nhắc nhở rằng “Tháng 11, Phụng vụ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta đừng quên những người thân yêu, các ân nhân và tất cả những người đã ra đi trước chúng ta trong đức tin: việc cử hành Thánh Lễ là trợ giúp tinh thần tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể mang lại cho các linh hồn quá cố. Chúng ta cũng hãy nhớ đến các nạn nhân bị lũ lụt mới đây ở miền Liguria và Bắc Italia: chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho các thân nhân của họ và chúng ta liên đới với những người bị thiệt hại”.

 1. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ

Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ.

Roma (WHÐ 19-11-2014) – Trong bối cảnh Giáo hội đang suy tư về gia đình và các vấn đề của gia đình cũng như Ðại hội Thế giới các Gia đình sẽ diễn ra vào năm 2015 tại Phialdelphia, Bộ Giáo lý Ðức tin phối hợp với các Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, Ðối thoại liên tôn và Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đã tổ chức cuộc Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ tại Roma trong ba ngày (17 đến 19 tháng 11 năm 2014).

Tham dự Hội thảo có 365 đại biểu đến từ 23 quốc gia, thuộc các Giáo hội Kitô và các tôn giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Ðộ giáo, Lão giáo, Jaina và đạo Sikh.

Trong diễn văn khai mạc, Ðức hồng y Gerhard Muller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Ðức Tin chào mừng Ðức Thánh Cha Phanxicô và các vị tham dự Hội thảo, đồng thời giới thiệu trong tâm của cuộc Hội thảo: “Khám phá sự phong phú, tốt lành, là ơn Chúa ban, mở ra đón nhận sự sống, là con đường dẫn đến Thiên Chúa của sự khác biệt về giới tính”.

Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các đại biểu tham dự cuộc Hội thảo, qua đó ngài đề nghị đưa suy tư về tính bổ túc giữa Nam nà Nữ vào thực tế đời sống hôn nhân và gia đình:

“Tính bổ túc giữa Nam và Nữ là cơ sở của hôn nhân và gia đình, nơi chúng ta được dạy cho biết trân trọng những quà tặng được trao cho mình và người khác, đồng thời là nơi chúng ta bắt đầu học cách sống chung. Ða số chúng ta, gia đình còn chủ yếu là nơi chúng ta bắt đầu được hít thở các giá trị và lý tưởng, cũng như thực hiện khả năng nhân đức và bác ái. Ðồng thời, như chúng ta biết, gia đình còn là nơi diễn ra sự giằng co giữa tính vị kỷ và lòng vị tha, giữa lý trí và tính đam mê, giữa khao khát nhất thời và những mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên gia đình cũng mang lại môi trường nhằm giải quyết những giằng co đó”.

Phát biểu tại cuộc Hội thảo, ông Jonathan Sacks, nguyên Rabbi Trưởng Do Thái giáo tại Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung, cho biết tại Anh sắp chạm đến tỉ lệ hơn 50% trẻ em sinh ra ngoài hôn nhân.Ông cũng cảnh báo hình thức mới của cảnh nghèo khổ, đó là tình trạng gia đình với cha/mẹ đơn thân và phụ nữ sẽ phải một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, vì họ đứng đầu 92% tổng số gia đình. Ông cho biết sẽ có đến 1 triệu trẻ em lớn lên không biết mặt cha mình, đồng thời xã hội sẽ phải chứng kiến tình trạng phân hóa giữa các trẻ lớn lên không cha/không mẹ và các trẻ có cha mẹ đầy đủ. Ông gọi 1 triệu trẻ em này (tại Anh) là nạn nhân của tình trạng phớt lờ việc kết hôn ngày càng lan rộng.

Về phần mình, nữ tu Prudence Allen thuộc văn phòng Tuyên úy trường Ðại học Lancaster, người vừa được bổ nhiệm vào Uỷ ban Thần học Quốc tế, đã lưu ý về tính chất nguy hại của ý thức hệ tính dục (giản lược nhân vị con người vào hoạt động tình dục) và ý thức hệ giới tính (chủ trương có nhiều loại kết hợp khác nhau, không chỉ kết hợp giữa nam và nữ) và kêu gọi cần phải đi sâu vào căn tính của tính dục và giới tính.

Cũng tại cuộc Hội thảo này, Ðức Tổng giám mục Laffitte, Tổng thư ký Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, đã mời gọi mọi người suy tư về giáo huấn của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II về gia đình, và ngài kết luận: vấn đề bất khả phân ly của hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu không hề hối tiếc, đó là sự tự hiến của Ðức Kitô cho tất cả mọi người. Ðó là một thực tại độc nhất, như sự độc nhất của người nam và người nữ tự hiến cho nhau trong bí tích hôn nhân.

Chiều 19 tháng 11 năm 2014, Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ sẽ kết thúc tại Roma, sau ba ngày làm việc.

Thành Thi

Ðức Thánh Cha bênh vực quyền của trẻ em được lớn lên trong gia đình có cha có mẹ

Ðức Thánh Cha bênh vực quyền của trẻ em được lớn lên trong gia đình có cha có mẹ.

Vatican (SD 17-11-2014) – Sáng 17 tháng 11 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ tọa phiên họp đầu tiên của hội nghị quốc tế về gia đình truyền thống, nhóm tại Vatican từ ngày 17 đến 19 tháng 11 năm 2014 về chủ đề “sự bổ túc của người nam và người nữ cho nhau”.

Hội nghị do Bộ giáo lý đức tin tổ chức và diễn ra tại Hội trường Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới ở nội thành Vatican, với sự tham dự của 365 người, trong số này có hơn 30 diễn giả đến từ 23 quốc gia và thuộc nhiều hệ phái Kitô cũng như thuộc các tôn giáo như Do thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Lão giáo, Jaina và đạo Sikh. Trong số các tham dự viên, đặc biệt có Ðức Cha Charles Chaput, Tổng Giám Mục giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, là nơi sẽ diễn ra Ðại hội các gia đình Công Giáo thế giới vào tháng 9 năm 2015.

Lên tiếng sau lời chào mừng của Ðức Hồng Y Gerhard Mueller, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, Ðức Thánh Cha nhận xét rằng “Trong thời đại chúng ta ngày nay, hôn nhân và gia đình đang bị khủng hoảng. Chúng ta sống trong một nền văn hóa tạm thời, trong đó càng ngày càng có nhiều người từ bỏ hôn nhân như một sự dấn thân công khai. Cuộc cách mạng này về phong tục và luân lý thường giơ cao lá cờ gọi là “tự do”, nhưng trong thực tế, nó đưa tới sự tàn phá về tinh thần và vật chất cho vô số người, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Càng ngày người ta càng thấy rõ sự suy đồi của nền văn hóa hôn nhân có kèm theo sự gia tăng nghèo đói và một loạt các vấn đề xã hội, gây thiệt hại thái quá cho phụ nữ, trẻ em và người già”.

Ðức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên nhấn mạnh tới những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, đó là những thiện ích tinh thần. Ngài nói: “Gia đình là nền tảng sự sống chung và là bảo đảm chống lại sự phân hóa xã hội. Các trẻ em có quyền được lớn lên trong gia đình, với một người cha và một người mẹ có khả năng kiến tạo một môi trường thích hợp cho sự tăng trưởng và trưởng thành tình cảm của các em. Vì thế, trong Tông Huấn “Niềm vui Phúc Âm, tôi đã nhấn mạnh đến sự đóng góp không thể thiếu được của hôn nhân cho xã hội, sự đóng góp này vượt lên trên bình diện cảm cúc và những nhu cầu nhất thời của đôi vợ chồng” (n.66).

Cũng trong bài diễn văn, Ðức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên làm nổi bật một chân lý liên quan tới hôn nhân, đó là sự dấn thân chung kết đối với tình liên đới, lòng chung thủy và tình yêu phong phú, đáp ứng những ước muốn sâu đậm nhất của tâm hồn con người.. Ðiều quan trọng là người trẻ đừng chiều theo não trạng tai hại của lối sống tạm thời, trái lại trở thành những người cách mạng, can đảm tìm kiếm một tình yêu mạnh mẽ và bền vững, nghĩa là đi ngược dòng.. Chúng ta cũng đừng để cho mình bị rơi vào một cạm bẫy, bị đánh giá theo các quan điểm ý thức hệ, bị coi là những gia đình cấp tiến hoặc gia đình bảo thủ. Không thể nói như vậy, gia đình là gia đình”.

Sau cùng Ðức Thánh Cha đích thân xác nhận vào tháng 9 năm 2015, nếu Chúa muốn, ngài sẽ đến Philadelphia, Hoa Kỳ, để tham dự Ðại Hội thế giới kỳ 8 của các gia đình.

Sau diễn văn của Ðức Thánh Cha, mọi người đã xem một băng Video về “vận mệnh của gia đình nhân loại: về ý nghĩa của hôn nhân”. Tiếp đến là chứng từ của một học giả Hồi giáo ở Cairo, Ai Cập, một mục sư tin lành, một học giả thuộc đạo Jaina Ấn độ. Sau phần giải lao, có bài thuyết trình của Rabbi Do thái Lord Jonathan Sacks, cựu Rabbi Trưởng tại Anh quốc và khối Thịnh vượng chung. Mọi người đã nghe thêm một số chứng từ của một nữ tu Công Giáo và một hòa thượng Phật giáo.

Phiên họp chiều ngày 17 tháng 11 năm 2014 do Ðức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và được mở đầu với bài thuyết trình của bà Janne Haaland Matláry, nguyên Bộ trưởng tại Na Uy, trình bày về gia đình, vẫn còn là đơn vị cơ bản của xã hội. Tiếp theo đó là hai chứng từ của một vị Tổng Giám Mục Anh giáo và một học giả người Iran, thuộc đại học Kharazmi.

Trong phiên họp cuối hội nghị này, chiều ngày thứ tư, 19 tháng 11 năm 2014, Ðức Tổng Giám Mục Charles Chaput, Tổng Giám Mục Philadelphia, sẽ giới thiệu Ðại hội kỳ 8 các gia đình thế giới, và sau đó sẽ có phần trình bày Tuyên ngôn khẳng định hôn nhân. (SD 17-11-2014)

 1. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

Chủ chăn không được độc đoán nhưng phải khiêm tốn và biết lắng nghe

Vatican (Vat. 12-11-2014) – Ý thức chức thừa tác là một ơn Chúa ban chứ không phải vì mình thông minh, tài giỏi, tốt lành hơn người khác, giúp các Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế biết sống khiêm tốn, cảm thông, thương xót, biết lắng nghe và học hỏi từ người khác, chứ không độc đoán, làm như thể cộng đoàn là của riêng mình và mọi người phải quỳ phục dưới chân mình.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với háng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi găp gỡ chung tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ tư 12 tháng 11 năm 2014.

Trong bài huấn dụ Ðức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý các đức tính mà các vị thừa tác của Giáo Hội phải có để sống việc phục Giáo Hội một cách đích thực và phong phú.

Mở đầu bài huấn Ðức Thánh Cha nói: Trong bài giáo lý trước chúng ta đã minh nhiên sự kiện Chúa tiếp tục chăn dắt đoàn chiên Ngài qua chức thừa tác của các giám mục, linh mục và phó tế. Chính nơi các vị Chúa Giêsu hiện diện, trong quyền lực của Thần Khí Ngài, và tiếp tục phục vụ Giáo Hội bằng cách dưỡng nuôi đức tin, đức cậy, đức mến trong Giáo Hội. Như thế, các chức thừa tàc này là một ơn lớn lao Chúa ban cho mỗi cộng đoàn kitô và cho toàn thể Giáo Hội, trong nghĩa nó là một dấu chỉ sống động sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Vậy chúng ta có thể tự hỏi đâu là điều được đỏi hỏi nơi các vị thừa tác này của Giáo Hội, để họ có thể sống việc phục vụ của mình một cách đích thật và phong phú?

Trong các “Thư mục vụ” gửi các môn đệ của mình là Timoteo và Tito, tông đồ Phaolô cẩn thận đừng lại trên gương mặt của các giám mục, linh mục và phó tế, bằng cách phác họa ra ơn gọi của các vị và các đức tính cần được nhận ra nơi những người được chọn và trao phó cho các chức thừa tác này.

Thật là biểu hiệu, cùng với các ơn gắn liền với đức tin và cuộc sống tinh thần, có vài đức tính rất nhân bản được liệt kê ra: sự tiếp đón, thanh đạm, kiên nhẫn, hiền dịu, có thể tin cậy, có con tim tốt. Ðó là mẫu tự, đó là văn phạm nền tảng của mỗi chức thừa tác. Nó phải là văn phạm nền tảng của mỗi giám mục, mỗi linh mục, mỗi phó tế. Phải, vì nếu không có bẩm chất xinh đẹp và thật sự này để gặp gỡ, hiểu biết, đối thoại, trân qúy và liên lạc với các anh em khác một cách tôn trọng và chân thành, thì không thể cống hiến một phục vụ và một chứng tá thực sự tươi vui và đáng tin cậy.

Thế rồi còn có một cung cách nền tảng mà thánh Phaolô khuyên nhủ các môn đệ của người và tất cả những ai được thụ phong chức thừa tác mục tử. Thánh tông đồ khích lệ họ liên tục làm sống lại ơn đã nhận lãnh (X. 1 Tm 4,14; 2 Tm 1,6). Ðiều này có nghĩa là họ phải luôn luôn sống trong ý thức rằng mình không phải giám mục, linh muc hay phó tế bởi vì mình thông minh hơn, tài giỏi hay tốt hơn các người khác, nhưng chỉ vì đó là một ơn, một ơn của tình yêu Thiên Chúa đã rộng ban, trong quyền năng Thần Khí của Người, cho thiện ích của dân Người. Ý thức này thật là quan trọng, và nó là một ơn cần phải xin mỗi ngày.

Thật thế, một Mục tử ý thức được rằng chức thừa tác của mình chỉ nảy sinh duy nhất từ lòng thương xót và từ con tim của Thiên Chúa sẽ không bao giờ có thái độ quyền uy, làm như thể là tất cả mọi người phải qùy dười chân mình và cộng đoàn là của riêng mình, là vương quốc của mình.

Ý thức rằng tất cả là quà tặng, tất cả là ơn thánh, cũng giúp một Mục tử không rơi vào chước cám dỗ đặt mình làm trung tâm sự chú ý và chỉ tin tưởng nơi chính mình. Thật khốn cho một giám mục, một linh mục, hay một phó tế nghĩ rằng mình biết hết mọi sự, luôn luôn có câu trả lời đúng cho mọi chuyện, và không cần tới ai hết! Trái lại, ý thức mình là người đầu tiên là đối tượng lòng thương xót và cảm thương của Thiên Chúa phải dẫn đưa một vị thừa tác tới chỗ luôn luôn khiêm tốn và cảm thông đối với người khác. Tuy ý thức là mình được mời gọi can đảm giữ gìn kho tàng đức tin (x. 1 Tm 6,20) người ấy sẽ lắng nghe dân chúng. Thật vậy, họ ý thức được rằng mình luôn luôn học hỏi được điều gì đó, cả từ những người còn xa đức tin và xa Giáo Hội. Rồi với các anh em mình tất cả phải đưa tới chỗ có một cung cách hành xử mới, mang dấu vết của sự chia sẻ, tinh thần đồng trách nhiệm và sự hiệp thông.

Các bạn thân mến, chúng ta phải luôn luôn nhớ ơn Chúa, bởi vì nơi con người và trong chức thừa tác của các giám mục, linh mục và phó tế, Người tiếp tục hướng dẫn và đào tạo Giáo Hội Người, khiến cho nó lớn lên dọc dài con đường nên thánh. Ðồng thới chúng ta cũng phải tiếp tục cầu nguyện, để cho các Mục Tử của các cộng đoàn chúng ta là hình ảnh sống động của sự hiệp thông và tình yêu thương của Thiên Chúa.

Ðức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nườc Âu châu và Bắc Mỹ cũng như tín hữu đến từ Nam Phi, Indonesia, Nhật Bản, Argentina, Mehicô và Brasil.

Chào các tín hữu nói tiếng Arập, đặc biệt đoàn hành hương đến từ Giordania, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng lời mời gọi của Thiên Chúa luôn luôn là hoa trái lòng quảng đại, cảm thông và thương xót của Người. Ngài xin họ cầu nguyện cho các chủ chăn, để các vị thi hành chức thừa tác với lòng khiêm nhường, tinh thần phục vụ và biết lắng nghe, và trở thành hình ảnh sống động của sự hiệp thông và tình yêu của Chúa. Ðức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho họ và che chở họ khỏi kẻ dữ.

Chào các đoàn hành hương Ba Lan ngài nhắc tới kỷ niệm 25 năm lễ phong chân phước cho tu huynh Alberto Adam Chmielowski. Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gọi người là “Bổn mạng của sự thay đổi khó khăn của đất nước chúng ta và Âu châu”. Chúng ta hãy học hỏi nơi thánh nhân việc thực thi tình yêu thương xót đối với những người cần được trợ giúp là hình ảnh sống động của Chúa Kitô.

Với các tín hữu Mehicô Ðức Thánh Cha chia buồn về vụ các sinh viên học sinh mất tích, nhưng thật ra là bị ám sát. Thực tại thê thảm này của nạn tội nằm phạm đàng sau việc buôn bán ma túy. Nó liên quan tới anh chị em và gia đình anh chị em.

Trông thấy một nhóm quân nhân Chile Ðức Thánh Cha nói trong những ngày này chúng ta đang kỷ niệm 30 năm ký kết hiệp định hòa bình giữa Argentina và Chile, liên quan tới việc tranh chấp biên giới giữa hai bên. Hiệp định đã có thể ra đời nhờ ý chí đối thoại và sự can thiệp của Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Hồng Y Samore. Ðức Thánh Cha cầu mong tất cả các dân tộc đang xung khắc và tranh chấp nhau liên quan tới biên giới, văn hóa và mọi lý do khác tìm giải quyết chúng qua việc đối thoại, chứ không qua sự tàn ác của chiến tranh.

Với các đoàn hành hương nói tiếng Ý Ðức Thánh Cha đặc biệt chào các Nữ tu Scalabrini, các Nữ tu Cát minh thừa sai của Chúa Giêsu Hài đồng đang họp tổng tu nghị, các sinh viên và giáo sư Phân khoa Khoa học xã hội của Ðại học giáo hoàng Salesien nhân kỷ niệm 25 năm thành lập; các gia đình có con cái là nạn nhân giao thông và những người bị mất tích. Ngài cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng vì các tai nạn lưu thông cũng như cho những người đã không bao giờ trở về với tình yêu thương gia đình.

Sau khi xướng tên của nhiều nhóm khác Ðức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương viếng mộ hai thánh Tông Ðồ củng cố nơi họ ý thức thuộc gia đình Giáo Hội.

Chào các bạn trẻ, các người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới ngài nhắc cho mọi người biết hôm thứ ba vừa qua Giáo Hội mới mừng lễ thánh Martino thành Tours. Ngài xin cho gương bác ái lớn lao của thánh nhân nêu gương sống hiến thân cho các bạn trẻ; lòng tín thác của người nơi Chúa Kitô Cứu Thế nâng đỡ các người đau yếu trong những lúc khổ đau; và sức mạnh tinh thần của thánh nhân nhắc nhớ cho các cặp vợ chồng mới cưới lấy đức tin làm trung tâm điểm cuộc sống hôn nhân.

Sau cùng Ðức Thánh Cha cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người.

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)